Rynek 50 plus

GENERA

Projekt Gender Equality Network in the European Research Area (GENERA) realizowany jest w Uniwersytecie Jagiellońskim od września 2015 roku w ramach programu Horyzont 2020
Jest on odpowiedzią na nierówności płci w fizyce. Nierówności te polegają na dysproporcji w udziale kobiet i mężczyzn wśród osób prowadzących badania w dziedzinie fizyki, ubywaniu kobiet na kolejnych szczeblach kariery naukowej i ich niskiej reprezentacji w naukowych ciałach decyzyjnych. Nierówności płci w fizyce opierają się także na – obciążających silniej kobiety – wyzwaniach związanych z łączeniem ról zawodowych i rodzinnych oraz stereotypach i uprzedzeniach płciowych wciąż funkcjonujących w nauce.

W ramach projektu utworzono konsorcjum składające się z 13 instytucji naukowych, badawczych i organizacji finansujących badania. List jednostek będących w konsorcjum projektu znajduje się tutaj.

Głównym celem projektu jest wprowadzenie w ośrodkach naukowych i badawczych rozwiązań i programów wsparcia, które pozwoliłyby aktywnym zawodowo fizyczkom jak najlepiej wykorzystać swój potencjał oraz doprowadziłyby do osiągnięcia równości płci w fizyce. Programy te będą uwzględniać specyfikę poszczególnych organizacji oraz będą dostosowane do potrzeb zgłaszanych przez społeczności fizyczek i fizyków.

Projekt GENERA realizuje obecnie kilka szczegółowych zadań. Pierwsze z nich to określenie status quo w jednostkach uczestniczących w projekcie, w tym zebranie i porównanie danych statystycznych dotyczących karier fizyków i fizyczek oraz przedstawienie ich podczas krajowych wydarzeń – tzw. Dni Gender w Fizyce (Gender-in-Physics Days). Wydarzenia te skierowane są zarówno do publiczności akademickiej jak i wszystkich jednostek finansujących badania z zakresu nauk ścisłych oraz osób, chcących zaangażować się w dążenia związane z osiąganiem i promowaniem równości płci w fizyce. Uniwersytet Jagielloński zaplanował to wydarzenie na dzień 8 marca 2018.

W celu realizacji zadania kolejnego, czyli określenia instytucjonalnych i kulturowych warunków nieodzownych do osiągnięcia równowagi płci w fizyce oraz zidentyfikowania skutecznych środków służących równości płci sporządzono raport Successful quality measures and conditions for improving research enviroment in the fields linked physics, oraz w każdej jednostce partnerskiej przeprowadzone zostały wywiady z fizykami i fizyczkami. Wywiady te pozwoliły na zidentyfikowanie różnorakich barier uniemożliwiających realizację zasady równości kobiet i mężczyzn, a także poznanie ścieżek kariery naukowej kobiet i mężczyzn, ich doświadczeń związanych z pracą zawodową, opinii na temat możliwych rozwiązań służących równości płci oraz oceny działań podejmowanych w tym zakresie w ich miejscu pracy.

Dane pochodzące z analizy danych statystycznych oraz wywiadów posłużą również jako punkt wyjściowy do stworzenia Planów Równości Płci (ang. GEP – Gender Equality Plan) oraz opracowania strategii ich wprowadzenia i realizacji w instytucjach partnerskich, w tym w Instytucie Fizyki UJ. W celu ułatwienia owego zadania w ramach projektu utworzono Narzędziownik dla Planów Równości Płci (Toolbox for tailored Gender Equality Plans), który zawiera w sobie zbiór narzędzi oraz dobrych praktyk pomocnych przy opracowywaniu polityki równości płci w danej organizacji czy instytucji.

Finalnym etapem projektu będzie sformułowanie wskaźników służących ocenie rezultatów podjętych działań (monitoring i ewaluacja) oraz stworzenie i rozwój sieci instytucji naukowych  - GENERA Network, w tym instytutów badawczych, uczelni oraz organizacji finansujących badania naukowe, promujących równość płci w fizyce oraz ustanowienie długoterminowego systemu monitorowania rezultatów realizacji planów równości płci z możliwością ich zastosowania w innych dziedzinach nauki. Pierwsze spotkanie oraz warsztat GENERA Network odbędzie się w dniach 22-23 stycznia 2018 w Londynie. Na wydarzenie to obowiązuje rejestracja, której można dokonać tutaj.

Zapraszamy również na oficjalną stronę projektu: http://www.genera-project.com/, gdzie znajdują się informacje i materiały pomocne w procesie realizacji zasady równości płci w dziedzinie fizyki.

Zdjęcie: Team GENERA, materiały organizatora 

Dołącz do dyskusji - napisz komentarz

Prosimy o zachowanie kultury wypowiedzi.
Obraźliwe komentarze są blokowane wraz z ich autorami.

  • Stara kobieta 14/12/2017, 13:39

    NA uniwersytecie...