Szansa 50 plus

Bezpłatne szkolenia językowe i komputerowe

„Certyfikowane szkolenia językowe i komputerowe szansą na zmianę mieszkańców Warszawy!”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, realizowany w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.2 Upowszechnianie kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych

Cel główny projektu:
Podniesienie kwalifikacji i kompetencji 132 osób dorosłych (powyżej 25 roku życia) o niskich kwalifikacjach zamieszkujących miasto stołeczne Warszawa (zgodnie z KC) w zakresie języków obcych i TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnych) do końca V 2018 r.
Cele szczegółowe:
1. Podniesienie kwalifikacji i kompetencji 81 osób w wieku 50+ o niskich kwalifikacjach zamieszkujących miasto stołeczne Warszawa (zgodnie z KC) w zakresie języków obcych i TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnych) do końca V 2018 r.
2. Potwierdzenie kwalifikacji nabytych w ramach projektu za pomocą zewnętrznego certyfikatu przez minimum 80% uczestników szkoleń językowych i TIK (z technologii informacyjno-komunikacyjnych) do końca V 2018 r.


Oferta projektu:

1. ANGIELSKI NA JĘZYKACH – szkolenia podnoszące kompetencje językowe
W zajęciach językowych udział weźmie 6 grup, a każda zrealizuje po 180h. Szkolenia prowadzone będą maksymalnie na 2 poziomach zaawansowania (A1, A2), w sytuacji wyjątkowej przewiduje się możliwość stworzenia grupy na poziomie wyższym.
Zajęcia realizowane będą etapowo w systemie 2-3 spotkań w tygodniu po maksymalnie 4h lekcyjne (w godzinach 10.00-20.00, również w soboty).
Przyporządkowanie do grupy nastąpi na podstawie testu plasującego przeprowadzonego na etapie rekrutacji.
Start pierwszej grupy przewidziano na V 2017, ostatniej na I 2018.
W ramach szkoleń językowych dla każdego uczestnika zakupiony zostanie podręcznik.
Osoba, która otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu (wydawane w przypadku 80% frekwencji oraz osiągnięcia założonych efektów uczenia się) otrzyma skierowanie na egzamin TELC English A2.

2. Egzamin certyfikacyjny TELC A2 dla 72 uczestników i uczestniczek projektu
Ukończenie szkolenia z języka angielskiego umożliwi przystąpienie wszystkich uczestników/czek szkolenia językowego do egzaminu certyfikacyjnego TELC English A2.
Egzamin TELC został opracowany na podstawie skali poziomów biegłości językowej ujętej w ESOKJ (Common European Framework) Rady Europy. Certyfikaty TELC są uznawane przez instytucje, pracodawców, uczelnie jak i Ministerstwo Edukacji Narodowej. Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej uznał, że egzaminy TELC spełniają wymogi postępowania kwalifikacyjnego i dokumentowania znajomości języka obcego w służbie cywilnej.
TELC English A2 sprawdza znajomość języka angielskiego na poziomie A2 (pre-intermediate). Składa się z części pisemnej (bada m.in.: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego, pisanie; trwa: 90 minut) i ustnej (bada: umiejętność nawiązania kontaktu, wymiany informacji; trwa: 10 minut). Warunkiem uzyskania certyfikatu jest przekroczenie progu 60% punktów. Część ustna zdawana jest w parach. Egzamin przeprowadzany jest przez akredytowaną jednostkę egzaminacyjną.


3. Kompetencje cyfrowe – szkolenia TIK dla 60 uczestników/czek projektu
Zrealizowane zostaną 72 godziny zajęć na grupę, łącznie 6 grup 10 osobowych. Szkolenie realizowane będzie etapowo – start pierwszej grupy zaplanowano na VI 2017 r., a ostatniej grupy na I 2018 r., w systemie 1-2 spotkań w tygodniu po 7-8 godzin lekcyjnych (w godzinach rannych lub popołudniowych, także w soboty). Czas trwania kursu dla 1 grupy to około 3,5 miesiąca. ich celem jest przygotowanie uczestników projektu do zdania egzaminu certyfikacyjnego ECDL PROFILE DIGCOMP 16 dla 60 uczestników/czek projektu.
Szkolenia dla każdej grupy będą pokrywały następujące obszary: Informacja, Komunikacja, Tworzenie treści, Bezpieczeństwo, Rozwiązywanie problemów.

4. Egzamin certyfikacyjny ECDL PROFILE DIGCOMP 16 dla 60 UP
Ukończenie szkolenia komputerowego umożliwi przystąpienie wszystkich uczestników i uczestniczek do egzaminu certyfikacyjnego ECDL PROFILE DIGCOMP 16.
Egzamin obejmować będzie wskazanych 5 obszarów: Informacja + Komunikacja + Tworzenie treści + Bezpieczeństwo + Rozwiązywanie problemów (poziom A+B) - ECDL Podstawy pracy z komputerem (B1) + ECDL Podstawy pracy w sieci (B2) + ECDL Przetwarzanie tekstów (B3) + ECDL Arkusze kalkulacyjne (B4) + ECDL IT Security (S3) + ECDL Rozwiązywanie problemów (S9) - 6 modułów ECDL.
Certyfikat ten obsługuje wszystkie 21 kompetencji z wszystkich 5 obszarów ramy DIGCOMP (Informacja + Komunikacja + Tworzenie treści + Bezpieczeństwo + Rozwiązywanie problemów) na poziomie A+B. Egzamin realizowany będzie przez certyfikowanych egzaminatorów zewnętrznych.

Grupa docelowa:
Grupę docelową projektu stanowić będą 132 osoby dorosłe, w tym 75 kobiet i 57 mężczyzn spełniające łącznie poniższe kryteria:
- w wieku powyżej 25 roku życia,
- o niskich kwalifikacjach (wykształcenie maksymalnie średnie),
- zamieszkujących miasto stołeczne Warszawa,
- zainteresowanych z własnej inicjatywy nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności oraz kompetencji cyfrowych i językowych,
- nie uczestniczących we wsparciu LLL (life long learning) oferowanym w tożsamym zakresie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2013-2015.

Rekrutacja:
Ma charakter otwarty, realizowana będzie w okresie kwiecień – grudzień 2017, ze szczególnym natężeniem w kwietniu i maju 2017.
Etap1: złożenie ankiety rekrutacyjnej: pocztą, osobiście w biurze projektu, e-mailem, faksem.
Etap2: przeprowadzenie testów diagnostycznych - online / pisemnie (w biurze projektu) / telefonicznie.
Etap 3: stworzenie listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie + listy rezerwowej.

Kryteria formalne:
- zamieszkiwanie na terenie miasta stołecznego Warszawy;
- wiek powyżej 25 lat;
- niskie kwalifikacje (wykształcenie maksymalnie średnie).

Kryteria pierwszeństwa:
- zamieszkiwanie dzielnic Targówek / Praga Północ +20 pkt;
- osoba powyżej 50 roku życia +15pkt;
- kobieta +10 pkt
- wykształcenie podstawowe lub gimnazjalne +8 pkt;
- osoba z niepełnosprawnością +6 pkt.
Kryteria pierwszeństwa sumują się.

Okres realizacji:
Projekt realizowany w okresie: 01.04.2017 r. – 31.05.2018 r.

Biuro projektu:
Fundacja Promocji Mediacji i Edukacji Prawnej LEX NOSTRA, ul. Sienna 45 lok. 5, 00-121 Warszawa
tel. 22 412 70 02 lub 799 070 658, fax (22) 412 70 03, e-mail: projekt@lexnostra.pl, http://fundacja.lexnostra.pl/

Dołącz do dyskusji - napisz komentarz

Prosimy o zachowanie kultury wypowiedzi.
Obraźliwe komentarze są blokowane wraz z ich autorami.

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Dodaj pierwszy komentarz i bądź motorem nowej dyskusji. Zachęcamy do tego.